Piknik Rodzinny - Regulamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

 

Informacja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie informuje, że zgodnie z realizacją Planu pracy na 2019 r., który zakłada między innymi integrację i współpracę z rodzinami uczestników w dniu 12 czerwca 2019 r odbędzie się Piknik Rodzinny, na który serdecznie zapraszamy rodziny tj. rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych uczestników ŚDS. Miejsce spotkania teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, początek godz 11:00.

Poniżej publikujemy Regulamin Pikniku Rodzinnego.

 

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NIOWYM ŻMIGRODZIE

W DNIU 12.06.2019 r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

  1. Ustawy z dnia 26 maja 2017 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 1160 ze zm.),

  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.),

  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego w dniu 12.06.2019r. w godzinach od 11.00 do 16.00.

3. Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Nowym Żmigrodzie.

4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny czyli teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie ul. Gorlicka 10.

5. Każdy Rodzic, Opiekun Prawny, Opiekun, Uczestnik biorący udział w Pikniku Rodzinnym winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym odbywa się impreza.

7. Celem Regulaminu jest również stosowanie się przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki Pikniku.

 

§ 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku

1.Piknik Rodzinny ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają rodziny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

2. Wstęp na Piknik Rodzinny jest bezpłatny.

3. Teren Pikniku Rodzinnego będzie otwarty dla uczestników imprezy w godzinach 11.00 – 16.00, w dniu imprezy.

4.Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).

5. Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają pracownicy ŚDS prowadzący daną konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko. Konkurencje opracowuje Organizator.

6. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.

7. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora czyli pracowników ŚDS, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

8. Organizator nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.

9.Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w ŚDS.

10. Przedstawiciele organizatora (pracownicy ŚDS w Nowym Żmigrodzie) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku Rodzinnego.

11. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie ŚDS.

12. Organizator utrwala przebieg Pikniku Rodzinnego dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.

13. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

14. Udział w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r Prawo autorskie i prawa pokrewne przez Organizatora czyli Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

15. Wizerunek wykorzystany będzie poprzez umieszczenie zdjęć w przestrzeni publicznej tj. na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, lokalnej prasie, lokalnych stronach internetowych, kronikach oraz w obszarze pomieszczeń ŚDS np. na gazetkach ściennych. Wizerunek może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem o charakterze informacyjno-promującym.

16. Dane osobowe osób uczestniczących w Pikniku Rodzinnym będą wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z uczestnictwem w imprezie.

17. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności oraz będą przetwarzane w celu realizowania zadań przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 1, 2 lit. b Rozporządzenia) oraz wyłącznie dla celów związanych z realizacją imprezy.

18. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

20. Każdy uczestnik Pikniku ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania, prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz na tablicy ogłoszeń ŚDS czyli na terenie organizowanej imprezy.

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

23. Regulamin wchodzi w życie 12 czerwca 2019r. – w dniu, w którym odbywa się Piknik Rodzinny.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Mendela
Liczba odwiedzin:478