Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nasz Dom

Nasz Dom

Nasz Dom

Zakres działalności

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie (nazywany w dalszej części skrótem ŚDS) świadczy usługi specjalistyczne w ramach indywidual­nych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, po­legających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
 2. Usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczest­ników.
 3. Rodzaj i zakres usług dla każdego uczestnika ŚDS określany jest w indywidualnym planie wspierająco – aktywizującym. Plany tworzone są przez Zespół Wspierająco – Aktywizu­jący, w skład którego wchodzą kierownik ŚDS oraz wszyscy merytoryczni pracownicy.
 4. Plan postępowania wspierająco – aktywizującego obejmuje:
  • trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się;
  • trening umiejętności społecznych;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
  • trening lekowy;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • terapię zajęciową;
  • terapię ruchową;
  • niezbędną opiekę;
  • zajęcia rekreacyjno – kulturalne;
  • zajęcia rozwijające funkcje psychomotoryczne u osób z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach tera­pii zajęciowej, podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na przystosowa­nym stanowisku.
 5. Rodzaj i zakres zajęć w ramach planu postępowania wspierająco – aktywizującego jest do­stosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
 6. ŚDS zapewnia swoim uczestnikom:
  • jeden posiłek dziennie oraz podstawowe napoje,
  • odpowiednie warunki terapeutyczne i rehabilitacyjne,
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych poza siedzibą placówki,
  • należyte i bezpieczne warunki sanitarne i higieniczne,
  • ochronę prywatności oraz ochronę wolności sumienia i wyznania,
  • odpowiedni standard świadczonych usług określony we właściwych przepisach prawa,
  • bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową.
 7. ŚDS zapewnia dodatkowo uczestnikom, w miarę swoich możliwości, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca, uzgod­nionego z kierownikiem oraz odwożenie po zajęciach.
 8. ŚDS zapewnia swoim uczestnikom warunki do rozwoju samorządności. Uczestnicy ŚDS mogą tworzyć samorząd, którego jednym z celów jest kształtowanie i umacnianie zachowań sprzyjających samopomocy.
 9. W realizacji zadań ŚDS współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi.