Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nasz Dom

Nasz Dom

Nasz Dom

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sdsnowyzmigrod.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Łysik, e-mail: m.lysik@sdsnowyzmigrod.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134464107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku. Budynek mieści się przy ul. Gorlickiej 10 w Nowym Żmigrodzie (Powiat Jasielski, gmina Nowy Żmigród), przy trasie Dukla – Gorlice. Oddalony jest 200m od drogi głównej. Jest to miejsce ciche i spokojne, otoczone zielenią, w pobliżu znajduje się park i ogród kwiatowy z altaną do wypoczynku. Do altany prowadzą chodniki z kostki brukowej. Dla osób niepełnosprawnych przygotowana jest ścieżka sensoryczna z różną strukturą powierzchni, mająca na celu odbiór różnorodnych wrażeń dotykowych stopami.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Do budynku prowadzi wejście główne wyposażone w podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych fizycznie, poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z poręczą oraz dwa schody i taras. Schody oznaczone są taśmą ostrzegawczą. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe mają szerokość 170 cm z pochwytem umieszczonym na wysokości dostępnej dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do głównego korytarza znajduje się hol, przy którym po lewej stronie, znajduje się pomieszczenie, w którym dyżurują, w ramach treningu i terapii zajęciowej, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i udzielają informacji. W holu, po lewej stronie, znajduje się stojące urządzenie do dezynfekcji rąk uruchamiane przez czujnik ruchu. Wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie.

Z tyłu budynku, z pomieszczenia nazwanego "pracownia kulinarna i jadalnia", prowadzą drzwi wyjściowe na zewnątrz. Wyście używane jest w godzinach pracy pracowni. Wyjście jest wyposażone w cztery schodki oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Schody oznaczone są taśmą ostrzegawczą.

Budynek nie posiada windy ponieważ dostęp do niego jest na poziomie parteru i wyposażony w pochylnie i podjazdy na osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem – 823,48 m2

Miejsca parkingowe:
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone według wymogów tj, białe obramowania na niebieskim tle z logo wózka inwalidzkiego wymiary 3,6 m x 6m, oddalone od okien budynku w odległości 1,5m oraz od podjazdu dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 2m.

Dostępność korytarza:
Korytarz (ciąg komunikacyjny) ma szerokości 270 cm, posiada zamontowane odbojnice drewniane (poręcze) ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarz od wejścia głównego ciągnie się na jednym poziomie. Na lewo od wejścia głównego znajdują się pracownie terapeutyczne. Na prawo od wejścia głównego znajduje się szatnia dla uczestników, gabinet psychologa, jedna pracownia terapeutyczna oraz część administracyjna Drzwi do wszystkich pomieszczeń ŚDS posiadają szerokość 90 cm, bez progów i otwierają się na zewnątrz korytarza.

Do szatni uczestników prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych z poręczami oraz dwa schodki oznaczone taśmą ostrzegawczą.

Dostępność łazienek:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie posiada łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Łazienka wyposażona jest w dwa natryski z zasłonkami, płaskie brodziki, bez progów. Posiada pochwyty dla osób niepełnosprawnych oraz zmywalne stołki, siedziska umożliwiające kąpiel w pozycji siedzącej.

Toalety osobne dla kobiet i mężczyzn oraz osobno toaleta dla osób niepełnosprawnych:
Toaleta dla kobiet – wyposażona w trzy kabiny z oczkiem WC, w jednej kabinie zamontowany jest uchwyt dla osób niepełnosprawnych, trzy umywalki, dozownik mydła w płynie i dozowniki do dezynfekcji rąk wieszaki na ręcznik, lustro.
Toaleta dla mężczyzn – wyposażona jest w dwie kabiny z oczkiem WC, w jednej kabinie zamontowany jest uchwyt dla osób niepełnosprawnych, trzy umywalki, szafka wisząca na kosmetyki, dozownik na mydło w płynie i dozowniki dna środek dezynfekcyjny wieszaki na ręczniki.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych – wyposażona w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, duża umywalka, dozownik mydła w płynie oraz dozownik na środek dezynfekcyjny.

W toaletach umieszczone są informacje pisemne i obrazkowe dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych.